REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
5. Runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto Słomczyn, 3.09.2023 r.

1. Organizator
Organizatorem zawodów, na zlecenie Polskiego Związku Motorowego, jest Klub Motorowy Supermoto Poland. Zawody zorganizowane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu Sportu Motocyklowego i Zasad Rozgrywek „Supermoto” na 2023 r., Zasad Rozgrywek Motocyklowych Wyścigów Torowych oraz niniejszego regulaminu uzupełniającego.
2. Termin i miejsce zawodów
Zawody zostaną przeprowadzone w dn. 3.09.2023 r. Autodrom Słomczyn, adres: Słomczyn 66, 05-600 Grójec
Dane organizatora:

Strona internetowa : https://supermoto-poland.com/
tel: +48 514 400 704
email: biuro@supermoto-poland.com

3. Władze zawodów

Sędzia Zawodów – Piotr Podemski
Obserwator GKSM – Roman Chodorowski
Dyrektor Zawodów – Andrzej Kamiński
Kierownik Biura – Piotr Niwiński
Kierownik Komisji Technicznej – Michał Strugarek
Kierownik Chronometrażu – Motoresults
Komisarz ds. Ochrony Środowiska – TBA
Lekarz Zawodów – TBA
4. Biuro Zawodów
Biuro zawodów czynne będzie w sobotę w godz. 17:00  do 19:30 oraz w niedzielę w godz. 07:30 do 17:00 na parterze budynku głównego Autodromu Słomczyn.
Biuro nie honoruje kart płatniczych.
Tablica informacyjna na której umieszczane będą wyniki oraz komunikaty zostanie zlokalizowana przy wejściu do w/w budynku.
5. Zgłoszenia
● I termin przyjmowania zgłoszeń upływa 25.08.2023 o godz.24:00
● II termin przyjmowania zgłoszeń upływa 3.09.2023 do godz.12:50
● Zgłoszenie do zawodów zawodnika, należy wypełnić elektronicznie pod adresem: https://supermoto-poland.com/zapisy/
UWAGA: Zgłoszenie do zawodów obowiązkowo musi być podpisane osobiście w biurze zawodów
Wysokość opłaty wpisowej:
A. Zgłoszenia w I terminie
● Mistrzostwa Polski (S1) – 500 zł
● Puchar Polski (C2, C4) – 400 zł
● Puchar Polski (Amator) – 300 zł
● Puchar Polski (C5) – 300 zł
● Puchar Polski (C6) – 300 zł
● Puchar Polski (C7) – 300 zł
● Puchar Polski (C8) – 300 zł
B. zgłoszenia w II terminie będą powiększone o 100 zł
Prosimy o wpłaty wpisowego na konto:
● PLN BNP Paribas 17 1750 0012 0000 0000 4104 6899
● EURO BNP Paribas PL80 1750 0012 0000 0000 4104 6929
Tytułem: 5. Runda Supermoto imię, nazwisko, klasa
Wpłat w biurze zawodów można dokonywać wyłącznie gotówką.
7. Kandydat (uczestnicy bez licencji)
Osoby nie posiadające licencji zawodnika supermoto będą mogły wystartować w zawodach posiadając ważne badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej od lekarza specjalisty medycyny sportowej lub dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia dopuszcza się lekarza posiadającego certyfikat PTMS uprawniające do uprawiania sportów motorowych, polisa NNW odpowiednia dla sportów motocyklowych, oraz przystępując do egzaminu na licencję B (koszt egzaminu 50 zł).
Termin egzaminu został ustalony na sobotę godz. 19:00.
8. Odbiór techniczny
Odbiór techniczny motocykli prowadzony będzie w budynku garażowym na paddocku w godzinach zgodnych z harmonogramem czasowym imprezy. Druk do Badania Technicznego powinien być uprzednio czytelnie wypełniony i podpisany przez zawodnika. Na badanie techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z kombinezonem, ochraniaczem
kręgosłupa i atestowanym kaskiem. Transpondery pomiarowe będzie można pobrać w biurze zawodów (bezpłatnie). Zastawem za transponder będzie dokument potwierdzający tożsamość.
W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera zawodnik zostanie obciążony kwotą 1 200 zł (tysiąc dwieście zł). Przeprowadzone będzie badanie głośności motocykli zgodnie z zapisami w pkt. 2.26 Zasad Rozgrywek Supermoto 2023.
9. Treningi
Istnieje możliwość odbycia dodatkowych treningów wolnych w sobotę 2.09.2023 r. w godzinach 9.00 – 18.00. Treningi będą odbywać się na pełnej nitce toru w zależności od klasy z i bez offroadu. Opłata za trening wynosi 300 PLN.
W sprawie wykupienia treningów wolnych w sobotę 2.09.2023 r. Wykup treningów będzie możliwy w biurze zawodów 2.09.2023 od godziny 8:00.
10. Trasa zawodów
Zawody rozegrane zostaną na torze Autodrom Słomczyn. Długość jednego okrążenia toru wynosi 1208,4m. (1309m. z sekcją terenową). Pola startowe w konfiguracji 3-3-3. Kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara. Pojemność toru: 32 zawodników. Wyścigi klas C4 jadą bez odcinka terenowego.
11. Dystanse wyścigów

 

● Mistrzostwa Polski (S1) – 15 minut + 2 okrążenia
● Puchar Polski (C2) – 12 minut + 2 okrążenia
● Puchar Polski (C4) – 12 minut + 2 okrążenia
● Puchar Polski (Amator) – 12 minut + 2 okrążenia
● Puchar Polski (C5 + C6) – 10 minut + 2 okrążenia
● Puchar Polski (C7 + C8) – 10 minut + 2 okrążenia
12. Protesty
Sposób składania protestów musi być zgodny z obowiązującymi Zasadami rozgrywek „Supermoto” na sezon 2023. Kaucja wymagana przy składaniu protestu oraz sposób jej rozliczenia zgodny z pkt. 1.25 Zasady rozgrywek „Supermoto” na sezon 2023. Kaucja przyjmowana będzie w biurze zawodów.
13. Ubezpieczenie zawodów
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty, tak w stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.
14. Przetwarzanie danych osobowych
Przystąpienie do niniejszych zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Kandydat/zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. Kandydat/zawodnik przystępując do zawodów oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie informacji na temat jego stanu zdrowia związanego z upadkiem podczas treningów lub wyścigów. Informacja taka zostanie przekazana przez Zespół Medyczny/Lekarza Zawodów do wiadomości Dyrektora Zawodów/Jury Zawodów. Informacja ta będzie zawarta na oficjalnych drukach zatwierdzonych przez PZM.
15. Uwagi końcowe
1. Dyrektor Zawodów rezydować będzie nad biurem zawodów.
2. Tablica informacyjna dla zawodników znajdować się będzie na ścianie przy wejściu do biura zawodów.
3. Na terenie zawodów nie będzie możliwy zakup paliwa. Najbliższe stacje paliw znajdują się około 3 km od obiektu.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania w parku maszyn mat środowiskowych, w miejscu serwisowania motocykla. Za nieprzestrzeganie tego nakazu, organizator może nałożyć na zawodnika karę finansową w wysokości 300 zł.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.
6. Zgodnie z punktem 2.22. Regulaminu Zasad Rozgrywek „Supermoto” do układu chłodzenia można używać wyłącznie wodę lub wodę z dodatkiem alkoholu etylowego.
7. W godzinach 22.00 – 6.00 obowiązuje cisza nocna. Brak respektowania poleceń ochrony, odnośnie hałasu podczas trwania ciszy nocnej, będzie skutkował nałożeniem kary w wysokości 1000 zł na zawodnika/zawodników, u którego/których w boksie lub namiocie zostały naruszone przepisy ciszy nocnej i został sporządzona notatka ochrony obiektu.
8. Wszystkie nałożone kary muszą zostać uregulowane najpóźniej na 30 minut przed najbliższym startem (treningu, wyścigu); w przeciwnym razie zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu.
9. Zwrot wpisowego po zgłoszeniu się do zawodów
a. W przypadku wycofania się w I terminie – Organizator ma prawo potrącić do 20% wpisowego jako koszty operacyjne
b. W przypadku wycofania w momencie rozpoczęcia zawodów – skutkuje potrąceniem do 100% wpisowego
10. Obiekt otwiera się 1.09.2023.r o godzinie 19:00. Istnieje możliwość noclegu na terenie obiektu. Prosimy o przekraczanie bram obiektu do godziny 22:00.
Dyrektor Zawodów
Andrzej Kamiński
Zatwierdzony przez GKSM PZM
Warszawa, 08.08.2023 r.
mapa trasy SUPERMOTO

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY
1 Runda Pucharu Okręgu Warszawskiego Wyścigów Torowych SPORT SŁOMCZYN, 3.09.2023 R.

1. ORGANIZATOR
ORGANIZATOREM ZAWODÓW, NA ZLECENIE POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO, JEST KLUB MOTOROWY SUPERMOTO POLAND. ZAWODY ZORGANIZOWANE BĘDĄ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU SPORTU MOTOCYKLOWEGO I ZASAD ROZGRYWEK „SUPERMOTO” NA 2023R., ZASAD ROZGRYWEK MOTOCYKLOWYCH WYŚCIGÓW TOROWYCH ORAZ NINIEJSZEGO REGULAMINU UZUPEŁNIAJĄCEGO.

2. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW
ZAWODY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE W DN. 3.09.2023R.AUTODROM SŁOMCZYN, ADRES: SŁOMCZYN 66, 05-600 GRÓJEC
DANE ORGANIZATORA:

STRONA INTERNETOWA: HTTPS://SUPERMOTO-POLAND.COM/
TEL: +48 514 400 704
EMAIL: BIURO@SUPERMOTO-POLAND.COM

3. WŁADZE ZAWODÓW

SĘDZIA ZAWODÓW – PIOTR PODEMSKI
OBSERWATOR GKSM – ROMAN CHODOROWSKI
DYREKTOR ZAWODÓW – ANDRZEJ KAMIŃSKI
KIEROWNIK BIURA – PIOTR NIWIŃSKI
KIEROWNIK KOMISJI TECHNICZNEJ – MICHAŁ STRUGAREK
KIEROWNIK CHRONOMETRAŻU – MOTORESULTS
KOMISARZ DS. OCHRONY ŚRODOWISKA – TBA
LEKARZ ZAWODÓW – TBA

4. BIURO ZAWODÓW
BIURO ZAWODÓW CZYNNE BĘDZIE W SOBOTĘ W GODZ. 17:00  DO 19:30 ORAZ W NIEDZIELĘ W GODZ. 07:30 DO 17:00 NA PARTERZE BUDYNKU GŁÓWNEGO AUTODROMU SŁOMCZYN. BIURO NIE HONORUJE KART PŁATNICZYCH. TABLICA INFORMACYJNA NA KTÓREJ UMIESZCZANE BĘDĄ WYNIKI ORAZ KOMUNIKATY ZOSTANIE ZLOKALIZOWANA PRZY WEJŚCIU DO W/W BUDYNKU.

5. ZGŁOSZENIA
● I TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 25.08.2023 O GODZ.24:00
● II TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 3.09.2023 DO GODZ.12:50
● ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW ZAWODNIKA, NALEŻY WYPEŁNIĆ ELEKTRONICZNIE POD ADRESEM: HTTPS://SUPERMOTO-POLAND.COM/ZAPISY/
UWAGA: ZGŁOSZENIE DO ZAWODÓW OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ PODPISANE OSOBIŚCIE W BIURZE ZAWODÓW

WYSOKOŚĆ OPŁATY WPISOWEJ:
A. ZGŁOSZENIA W I TERMINIE PUCHAR POLSKI OKRĘGU WARSZAWSKIEGO (SPORT) – 450ZŁ
B. ZGŁOSZENIA W II TERMINIE BĘDĄ POWIĘKSZONE O 100ZŁ

Prosimy o wpłaty wpisowego na konto:
● PLN BNP Paribas 17 1750 0012 0000 0000 4104 6899
● EURO BNP Paribas PL80 1750 0012 0000 0000 4104 6929
Tytułem: 1. Runda SPORT imię, nazwisko

Wpłat w biurze zawodów można dokonywać wyłącznie gotówką.

6. Licencje
Do wyścigu dopuszczeni są zawodnicy z ważną licencją B zgodną z regulaminem ZRMWT punkt 1.8, dopuszcza się udział zawodników z licencją A na zasadach VIP.

7. Kandydat (uczestnicy bez licencji)
Osoby nie posiadające licencji zawodnika , będą mogły wystartować w zawodach posiadając ważne badania lekarskie z przychodni sportowo-lekarskiej od lekarza specjalisty medycyny sportowej lub dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia dopuszcza się lekarza posiadającego certyfikat PTMS uprawniające do uprawiania sportów motorowych, polisa NNW odpowiednia dla sportów motocyklowych, oraz przystępując do egzaminu na licencję B (koszt egzaminu 50 zł).
Termin egzaminu został ustalony na sobotę godz. 19:00.

8. Odbiór techniczny

8.1 Odbiór techniczny motocykli prowadzony będzie w budynku garażowym na paddocku w godzinach zgodnych z harmonogramem czasowym imprezy. Druk do Badania Technicznego powinien być uprzednio czytelnie wypełniony i podpisany przez zawodnika. Na badanie techniczne zawodnik zobowiązany jest stawić się z kombinezonem, ochraniaczem kręgosłupa i atestowanym kaskiem. Transpondery pomiarowe będzie można pobrać w biurze zawodów (bezpłatnie). Zastawem za transponder będzie dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku zgubienia lub zniszczenia transpondera zawodnik zostanie obciążony kwotą 1200 zł (tysiąc dwieście zł). Przeprowadzone będzie badanie głośności motocykli zgodnie z zapisami Zasad Rozgrywek Motocyklowych Wyścigów Torowych 2023.
8.2 Dopuszcza się do startu zawodników posiadających dwuczęściowe kombinezony spinane na całym swoim obwodzie.
8.3 Nie ma obowiązku stosowania specjalnej gąbki w zbiorniku paliwa.
8.4 Dopuszcza się uliczne osłony aerodynamiczne.

9. Treningi
Istnieje możliwość odbycia dodatkowych treningów wolnych w sobotę 2.09.2023 r. w godzinach 9.00 – 18.00. Treningi będą odbywać się na pełnej nitce toru. Opłata za trening wynosi 300 PLN. Wykup treningów będzie możliwy w biurze zawodów 2.09.2023 od godziny 8:00.

10. Trasa zawodów
Zawody rozegrane zostaną na torze Autodrom Słomczyn.
Długość jednego okrążenia toru wynosi 1030 m.
Pola startowe w konfiguracji 3-3-3.
Kierunek jazdy zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Pojemność toru: 32 zawodników.

11. Klasy biorące udział w wyścigu
Puchar Okręgu SPORT – formuła „open”, motocykle zgodne z regualminem technicznym
ZRMWT klas:

SPORT 300
SPORT 250
SUPERSPORT 300

11. Dystans wyścigu
SPORT – 12 minut + 2 okrążenia

12. Wyścig
Odbędą się 2 wyścigi w formule „open”. Suma punktów z 2 wyścigów będzie finalną klasyfikacją zawodów, oddzielna klasyfikacja kobiet i mężczyzn.

13. Ubezpieczenie zawodów
Zawody będą ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej OC. Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty, tak w stosunku do zawodników jak i za spowodowane przez nich pośrednio lub bezpośrednio szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

14. Przetwarzanie danych osobowych
Przystąpienie do niniejszych zawodów jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika
zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Kandydat/zawodnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie. Kandydat/zawodnik przystępując do zawodów oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie informacji na temat jego stanu zdrowia związanego z upadkiem podczas treningów lub wyścigów. Informacja taka zostanie przekazana przez Zespół Medyczny/Lekarza Zawodów do wiadomości Dyrektora Zawodów/Jury Zawodów. Informacja ta będzie zawarta na oficjalnych drukach zatwierdzonych przez PZM.

15. Uwagi końcowe

1. Dyrektor Zawodów rezydować będzie nad biurem zawodów.
2. Tablica informacyjna dla zawodników znajdować się będzie na ścianie przy wejściu do biura zawodów.
3. Na terenie zawodów nie będzie możliwy zakup paliwa. Najbliższe stacje paliw znajdują się około 3km od obiektu.
4. Każdy zawodnik zobowiązany jest do używania w parku maszyn mat środowiskowych, w miejscu serwisowania motocykla. Za nieprzestrzeganie tego nakazu, organizator może nałożyć na zawodnika karę finansową w wysokości 300zł.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wydawania dodatkowych komunikatów oraz
właściwej interpretacji niniejszego regulaminu.
6. Zgodnie z punktem 2.22. Regulaminu Zasad Rozgrywek „Supermoto” do układu chłodzenia można używać wyłącznie wodę lub wodę z dodatkiem alkoholu etylowego.
7. W godzinach 22.00–6.00 obowiązuje cisza nocna. Brak respektowania poleceń ochrony, odnośnie hałasu podczas trwania ciszy nocnej, będzie skutkował nałożeniem kary w wysokości 1000zł na zawodnika/zawodników, u którego/których w boksie lub namiocie zostały naruszone przepisy ciszy nocnej i został sporządzona notatka ochrony obiektu.
8. Wszystkie nałożone kary muszą zostać uregulowane najpóźniej na 30 minut przed najbliższym startem (treningu, wyścigu); w przeciwnym razie zawodnik nie zostanie dopuszczony do startu.
9. Zwrot wpisowego po zgłoszeniu się do zawodów

a. W przypadku wycofania się w I terminie – Organizator ma prawo potrącić do 20% wpisowego jako koszty operacyjne
b. W przypadku wycofania w momencie rozpoczęcia zawodów – skutkuje potrąceniem do 100% wpisowego

10. Obiekt otwiera się 1.09.2023.r o godzinie 19:00. Istnieje możliwość noclegu na terenie obiektu. Prosimy o przekraczanie bram obiektu do godziny 22:00

Dyrektor zawodów
Andrzej Kamiński